Máy kiểm tra rò rỉ khí Hyddrô

 • HD-111 

  Loại HD-111

  • Phát hiện nguồn khí chứa 5% hơi nước và 95% nitrogen.
  • Sử dụng cho khí hòa chứa 5%H2 và 95% N2 đều được phát hiện.
  • Nguồn khí không cháy gần với ISO 10156:1990
  • Nguồn khí sạch không có trong môi trường.
  • 5 khí dễ thu được trong công nghiệp.
  • Là máy thử rò rỉ tốt nhất.