Hệ thống máy cho mục đích riêng biệt

  • gas_leak_tester

    Hệ thống máy sử dụng cho mục đích đặc biệt

    Được gắn vào máy thử nguồn rò rỉ hay máy thử ứng dụng cần thiết.